Informace a přístup k osobním údajům (GDPR)

Energoma s.r.o.
IČ: 14109689,
DIČ: CZ14109689
Sídlo The Park, V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4
Spisová značka C 360696/MSPH Městský soud v Praze

Informace a přístup k osobním údajům
dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 1. totožnost a kontaktní údaje správce: Energoma s.r.o., IČ: 14109689, DIČ: CZ14109689, Sídlo The Park, V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4, Spisová značka C 360696/MSPH Městský soud v Praze
 2. subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce
 3. rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy
 4. účely zpracování: poskytování zboží/služeb
 5. právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti
 6. oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patiččce každého newsletteru.
 7. úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce předává pouze omezené informace spojené s používáním analytických služeb Google Analytics.
 8. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt; u posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů.
 9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu info@energoma.cz .V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 10. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem
 11. při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“) tímto informujeme naše zákazníky – spotřebitele, že pokud vznikne mezi naší společností a zákazníkem – spotřebitelem spor, je zákazník oprávněn obrátit se na Energetický regulační úřad https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Webové formuláře a dotazníky

Souhlasím s uchováním osobních údajů v souladu s výše uvedenými pravidly ochrany osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku a v podkladech s ním souvisejícími pro účely výběrového řízení pro tuto pozici, a pro případnou krátkou návštěvu – bližší seznámení s pracovní pozicí. Budu dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se v rámci této návštěvy dozvím. Beru na vědomí, že prostory potenciálního zaměstnavatele jsou v rámci oprávněného zájmu snímány kamerami, jak je uvedeno v provozním řádu vyvěšeném v každém takovém prostoru.

V případě, že nebudu vybrán, souhlasím s ponecháním mých osobních údajů v databází uchazečů pro účely oslovení v budoucích výběrových řízení. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat na info@energoma.cz

V případě, že budu vybrán jako úspěšný uchazeč a uzavřen se mnou pracovní poměr, beru na vědomí, že moje osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace pracovně-právního poměru, titul zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.

Čestné prohlášení uchazeče:

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené informace jsou úplné a správné podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Uvědomuji si, že poskytnutí nesprávných informací během přijímacího řízení může mít za následek odmítnutí nebo pozdější zrušení pracovního poměru.

Uchazeč bere na vědomí, že tento dotazník je pouze informativní a nezavazuje zaměstnavatele k uzavření pracovního poměru.

Pro případ, že budu vybrán ve výběrovém řízení, souhlasím s pořízením fotokopie občanského průkazu, řidičského průkazu, potravinářského průkazu a kartičky pojišťovny pro účely přípravy pracovní smlouvy a plnění souvisejících právních povinností.